Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
Adresa Družstevní 2, Pletený Újezd 273 51
bg_image

Ochrana osobních údajů za účelem zpracování osobních dat pro výběrové řízení

 

Souhlasím, aby společnost Aerosol – service a.s., Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd, IČ: 24123145 (dále jen Správce), zpracovávala mnou poskytnutá osobní data a údaje pro účely výběrového řízení při obsazování mnou poptávané pracovní pozice, a to výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Dále souhlasím s tím, aby tyto údaje výše uvedená společnost uchovávala nejdéle po dobu 1 roku a využila je pouze v rozsahu pro personální účely.

Dále prohlašuji, že si jsem vědom svých oprávnění, zejména pak svého práva, požadovat od Správce údajů přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti, požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude uchazeč o zaměstnání vyrozuměn.

 

Společnost Aerosol – service a.s. prohlašuje, že získané osobní údaje poskytnuté životopisem budou použity pouze v rozsahu určeného pro výběrová řízení při vyhledávání uchazečů o zaměstnání. Dále prohlašujeme, že údaje uchováme v databázi nejdéle po dobu jednoho roku ode dne převzetí životopisu.

 

Písemné odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů zasílejte do sídla společnosti formou doporučeného dopisu. Vaše ochrana údajů je zajištěna Zákonem o ochraně osobních údajů s směrnicemi Rady EU (GDPR).